ബുള്ളറ്റിന്‍ 2000

പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടുകളില്‍
വാറ്റിയ ജനാധിപത്യവുമായി
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഊരുകളിലേക്ക്
മലകയറി വന്നു.
സ്വന്തമായി മണ്ണില്ലാത്തവനനും
പെണ്ണില്ലാത്തവനും
പേറ്റന്റിന്റെയും സൈബര്‍നാഗരികതയുടെയും
മഹാവാക്യങ്ങളില്‍ കുഴഞ്ഞ് കണ്ണുതള്ളി
അരാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധിജീവികള്‍
ആദിവാസിയുടെ റൂട്ടനേ്വഷിച്ച്
ചൊവ്വയില്‍ കുടിയേറി
വര്‍ത്തമാനവും ഭാവിയും
തിന്തകത്തോം തിന്തകത്തോം

വാര്‍ത്ത:-
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമാധാനപരമായിരുന്നു.
99.99 % പോളിംഗ്
കാഴ്ചപ്പെട്ടിയില്‍ തെളിഞ്ഞത്
കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ പതാക.

0 comments: