മായികം

മൗനമുദ്രിതം അര്‍ത്ഥസമ്പുഷ്ടം
വൈയ്യാ കരണത്തിലൊതുങ്ങാതെ
കരണപ്രകരണം.
അതുനീ കാലസാക്ഷിണി
നെഞ്ചില്‍ കാളും കനലില്‍
വീര്‍പ്പിട്ടിതാ ഉണലിന്‍ തിടുക്കങ്ങള്‍

ശാന്തമായ് കടന്നേറി
ക്ഷോഭങ്ങള്‍ കൊളുത്തുമ്പോള്‍
പിളര്‍ന്ന വാക്കാകുന്നു
ചിന്തയും മനക്കെട്ടും
'നേതി നേതി' യെന്നോതി
ചുവരില്‍ മുത്തച്ഛന്റെ
കടല്‍ക്കണ്ണിളക്കത്തിന്‍
മായാത്ത നിഴല്‍ച്ചിത്രം

0 comments: