പിതൃമൊഴി

മൗനമൊടുക്കുക
രാക്കടല്‍ വറ്റിച്ച് താരകള്‍
ചിന്നി വിളിയ്ക്കുന്നു പോരിക
നിന്റെ നേരായ നാരായ വീഥിയില്‍..
കെട്ട് തീരാക്കനല്‍ക്കനപ്പായി നീ
കാത്തിരിക്കുന്ന സങ്കടപ്പാച്ചിലില്‍
നേര്‍ക്ക് വാക്കിന്റെ വേരായി നില്‍ക്കുക.
ചത്ത ചൊല്ലിന്റെ നാവുകള്‍ മുറിച്ചു നീ
പട്ടടയ്ക്ക് വിളമ്പിക്കൊടുക്കുക.
ചോരചാറി വിരിയും വിതാനങ്ങള്‍
നീര്‍ത്തിയിട്ട് നിലപാട് കൊള്ളുക
അമ്മയുണ്ട് നിന്‍കൂടെ നടക്കുവാന്‍
കെട്ടടങ്ങാത്ത വേവുകള്‍ നിന്‍തുണ.

0 comments: