കിടപ്പ്

മദമൊടുങ്ങി
കടലൊടുങ്ങി
മനമിറങ്ങിക്കിടപ്പായി
ദുരിതകാലം വാച്ചുവച്ച
വറുതിക്കയ്യില്‍
ചിലരടക്കം പറയുന്നു
ചിലരൊടുക്കം പുലമ്പുന്നു
പറയാത്ത ശരിയെങ്ങോ കലങ്ങീടുന്നു.
കിതപ്പാറ്റിക്കിടക്കുന്നു.
വലത് വെന്ത തേന്‍കുടങ്ങള്‍
ഇടത് ശാന്തം നിലാനിദ്രപള്ളികൊള്ളുന്നു.
ഇടയ്ക്കുള്ളീക്കുതിപ്പില്‍ ഞാ-
നെണ്ണിയൂട്ടും കിനാപ്പൂക്കള്‍-
ക്കിടം കിട്ടാതുഴറുമീ വര്‍ത്തമാനത്തില്‍
കണക്കെങ്ങോ കൊളുത്തുന്നു.
നിലാനിദ്ര ചിണുങ്ങുന്നു.
ഇടത്തോട്ട് ചരിഞ്ഞു ഞാന്‍
-മോളുറങ്ങുന്നു.ഇടത്തോട്ടു ചരിഞ്ഞു ഞാന്‍ മോളുറങ്ങുന്നു.

0 comments: