കാത്തിരിപ്പ്

കാത്തിരിപ്പേന്‍
നിനക്കായ് കടുക്കുന്ന
ജീവിതത്തിന്റെ സൂര്യയാനത്തില്‍ ഞാന്‍
കാളി നില്‍ക്കുമീ ചൂടില്‍
നിലാവിന്റെ നേര്‍ത്തതട്ടം
പകുത്തെത്തിടും വരെ
ഓര്‍മ്മതോറും കനച്ച ചോരച്ചാലില്‍
നീള്‍വഴി തന്ന വേദനപ്പാടുകള്‍
സന്ധിയില്ലാതെ വെന്ത് വീഴും
കിനാപ്പച്ച മേഘങ്ങള്‍
കിതയ്ക്കുന്ന വര്‍ത്തമാനക്കടല്‍ക്കോളുകള്‍
പേര് പോലും
തിരിക്കുന്നു നമ്മളെ
പേരിനിത്രയും വീറോ
വിരോധമോ ?
നാളെ (?) ഓര്‍ക്കുകില്‍
തിട്ടമെഴാച്ചുഴിച്ചാല് കീറി
കൊളുത്തെറിഞ്ഞങ്ങനെ...
അന്തമെഴാത്ത ഭയങ്ങളായ്
ചിന്തയില്‍ സങ്കടങ്ങള്‍ തന്‍
ആര്‍ത്തലപ്പങ്ങനെ...
കാത്തിരിപ്പേന്‍
നിനക്കായ് കടുക്കുന്ന
ജീവിതത്തിന്റെ സൂര്യയാനത്തില്‍ ഞാന്‍

0 comments: