വായന

വാക്കിനുള്ളില്‍ രൂപമായ് വന്ന്
വിരാട് രൂപമായ് വന്ന്
എന്റെ നേരിലേയ്‌ക്കെയ്യുന്നു
ചിന്തുകള്‍

താളസാധ്യമാം ജന്മം
തളിര്‍ക്കുന്ന
താരുടല്‍ ഭാവമാര്‍ന്ന്
തിമിര്‍ക്കുന്നു
ആത്മബോധത്തിനൂര്‍ജ്ജ-
മാണീക്കടല്‍
കാടിരമ്പമാണീ ചോലയോട്ടവും
ഏത് ജീവിതപ്പാടുമെന്‍
നെഞ്ചിലേയ്‌ക്കെയ്ത്
ചിഹ്നം മുഴക്കുന്നു വായന

0 comments: